K 205

3.00-10               TL
120/70-10           TL
120/90-10           TL
130/70-10           TL
130/90-10           TL
90/90-12             TL

SIZE PLY RATING O.D.MM S.W.MM MAX LOAD KGS INFLATION P.S.I
3.00-10 42J/47J  421  77  150/175  36/40 
120/70-10 48J/54J  410  126  180/212  33/40
120/90-10 66M/71J  479  116  300/345  36/43
130/70-10 52J/59J  426  135  200/243  33/40 
130/90-10 70J/75J  492 131  335/387 36/43
90/90-12  54J/59J 471 94  212/243  36/40 

Detail